SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN

SSUS - PERJUANGAN YANG BERTERUSAN
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara

Friday, August 18, 2017

Tahajjud: Doa Kekuatan Keruhanian.

Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0581.

Dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Apabila Rasulullah saw. bangun tengah malam hendak solat tahajjud, beliau membaca:

Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati wal ardhi waman fiihinna,
Walakal hamdu mulkus samaawaati wal ardhi waman fiihinna,
Walakal hamdu nurus samaawati wal ardhi,
Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqun,
wa liqaauka haqqun,
wa qawluka haqqun,
wal jannatu haqqun,
wan naaru haqqun,
wan nabiyyuna haqqun,
wa Muhammadun shallallaahu 'alaihi wa sallama haqqun,
was saa'atu haqqun.

Allhumma laka aslamtu,
wa bika aamantu,
wa 'alaika tawakkaltu,
wa ilaika anabtu,
wa bika khaashamtu,
wa ifaika haa kamtu.
Faghfirli maa qaddamtu,
wa maa akhkhartu,
wa maa asrartu,
wa maa a'lantu,
antal muqaddimu wa antal muakh-khiru,
laa ilaaha illaa anta (atau: laa ilaaha ghairuka),
wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

(Wahai, Allah! UntukMulah segala puji. Engkau penanggung langit dan bumi beserta isinya. Untuk-Mulah segala puji. Penguasa langit dan bumi dan segala isinya. UntukMulah segala puji Cahaya langit dan bumi. Untuk-Mulah segala puji. Engkau Maha Benar, janji-Mu maha benar, menemui Engkau (di akhirat) maha benar, firman-Mu maha benar, syurga maha benar, neraka maha benar, para Nabi maha benar, dan Muhammad; shallallaahu 'alaihi wasallam maha benar, dan hari kiamat maha benar. Wahai, Allah! Saya pasrah kepadaMu, dan dengan Engkau aku beriman, kepada Engkau aku menyerah, dan kepada Engkau aku kembali, dan kerana (mempertahankan agama) Engkau aku bermusuhan, dan kepada Engkau aku meminta hukum. kerana itu ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang terakhir, ampunilah apa yang ku rahsiakan mahupun yang ku nyatakan. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengemudiankan; tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan di tangan Engkau).